AW8 Terms & Conditions | លក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌកាស៊ីណូ AW8

1. Terms of Registration

1.1 By registering and having logged into our server, you acknowledge and accept that (a) you are at least 18 years old, (b) you have read and accepted Terms of Use of the website and (c) Terms of Use constitute a legally binding agreement between you and the website regarding the Terms of the Services.

1.2 Your account cannot be transferred, sold, or pledged to another individual. This prohibition covers the transfer of any form, which involves ownership of account, deposits and/or any claim.

2. Bets Placement

2.1 We take bets on websites. All such wagers are subject to the betting laws and regulations applicable to the event or game, as well as our Terms of Use. All bets on any event are worthless if there is an evident error or mistake, or if a wrong participant is quoted. If a gaming system malfunctions on the website, the company reserves the right to cancel any and all bets placed.

2.2 We will only accept internet bets that comply with these Terms of Use. Bets received in any other manner (by post, message, email, or other social media) will be worthless regardless of the outcome.

2.3 The company reserves the right to suspend and/or disclose a customer's account at any time if it believes you have violated any of these Terms of Use or have engaged in any activity that cheats, manipulates, hacks, attacks on our services, or damages the standard betting Terms of Use. Any winnings and/or payments, including any account balance, would be declared fraudulent and forfeited.

2.4 Any "Abnormal Bets," including the use of artificial intelligence or "Bots" on the internet, shall be invalid without prior warning. Members' accounts may be terminated if they attempt to employ artificial intelligence.

2.5 Bets will be accepted provided your username and password are correctly supplied and you have enough money in your account. It is completely your responsibility to ensure that the information on your bets is correct. Once your bets have been placed and validated by us, they cannot be cancelled, withdrawn, or amended.

2.6 You are solely responsible and liable for any activities and transactions that occur as a consequence of your use of any information, including your name, account number, and login and password.

2.7 Bets are regarded as valid and accepted by the firm when a transaction ID appears on your screen and is later shown in your transaction history.

2.8 No betting is permitted after an event has begun or when the outcome of an event is known at the time your bet is placed. If an event is improperly left open for betting after it has started and/or the outcome of an event is known, the business reserves the right to deny or cancel such bets. If the business unintentionally accepts a wager after an event or match has commenced, the company maintains the right to cancel and nullify such bet. Acceptance of any wager is solely at the firm's discretion.

2.9 Unless otherwise specified, the outcome of a match or event shall be decided for betting purposes on the day it finishes. The winner of an event or game is chosen by the betting regulations on the day the event concludes.

3. Transaction Settlement

3.1 If there are inconsistencies between the bank account and the registered name, the firm maintains the right not to settle the transaction.

3.2 Your earnings are exclusive of your bet amount, which you should keep in mind while placing your bet.

3.3 The business will not be responsible or accountable to you for any monies that are incorrectly credited to your account, and the company maintains the right to cancel any transactions involving such funds. If monies are incorrectly credited to your account, you must notify the firm immediately.

3.4 You are solely responsible for paying all taxes, fees, charges, or levies that may apply to your wins under any relevant laws.

4. Winnings Collection

4.1 Winnings from settled bets will be credited to your account and withdrawn in line with our Terms of Use.
4.2 We shall not refund your cash under any circumstances if the whole amount of your deposit has not been fully played through.
4.3 Withdrawals from your account are only permitted in the currency in which deposits were made.
4.4 The bank account used to make the first deposit and the name of the registered account must be the same.
4.5 The firm maintains the right to charge your account for all reasonable costs associated with both deposit and withdrawal.

5. ការក្លែងបន្លំ និងការបំពាន

5.1 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយ និងទាំងអស់ក្នុងករណីមានការក្លែងបន្លំ និង/ឬការរំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ ឬរឹតបន្តឹងការចូលប្រើសេវាកម្ម គេហទំព័រ និងព័ត៌មានទៅកាន់បុគ្គលជាក់លាក់ណាមួយ បញ្ចប់ គណនីរបស់អ្នក ឬរារាំងការចូលប្រើពីអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតជាក់លាក់ណាមួយ នៅពេលណាមួយ និងតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុង។

5.2 អ្នកយល់ព្រមទូទាត់សំណងទាំងស្រុង និងរក្សាទុកដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដល់ក្រុមហ៊ុន និងសាខារផ្សេងទៀត បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ និងសហការីពី និងប្រឆាំងរាល់ការទាមទារ ការទាមទារ បំណុល ការខូចខាត ការបាត់បង់ ការចំណាយ និងការចំណាយ រួមទាំងថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់ និងការចោទប្រកាន់ ផ្សេងទៀតណាមួយក៏ដោយ។ ដែលអាចកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃ៖
(a) ការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែក។
(b) ការបំពានច្បាប់ ឬសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី
(c) ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និង/ឬគេហទំព័រដោយអ្នក។

អាជ្ញាប័ណ្ណហ្គេម
AW8 offer wide range of highest quality gaming products to our players. Our Customer Support Team us available to assist you 24 hours a day. All personal information will be treated and stored at the strictest and most confidential way.
វិញ្ញាបនប័ត្រ
វិធីសាស្រ្តទូទាត់
មកតាមពូកយើង